Behandelingen

Hieronder volgt een overzicht van de behandelingen die ik aanbied. Mocht uw probleem er niet tussen staan, dan kunt u alsnog contact opnemen voor informatie en advies.

Kinderen

Taalproblemen

Als uw kind zich niet voldoende kan uiten of niet goed kan begrijpen wat er op school wordt gezegd, kan het zijn dat uw kind een taalontwikkelingsstoorinis heeft. Als uw kind daarnaast tweetalig wordt opgevoed, kan dit de taalverwerving moeilijker maken. Goede taalverwerving- en beheersing is heel belangrijk omdat wij door taal onze wensen en behoeften met anderen kunnen delen. Ook is het een instrument om te denken en te leren (op school bijvoorbeeld). Logopedie kan bij diverse problemen in de taalontwikkeling hulp bieden door oefeningen met uw kind te doen.

Spraakproblemen

Kinderen met articulatieproblemen ervaren vaak problemen bij de uitspraak van bepaalde klanken. Ze spreken de woorden vaak onvolledig uit, bijvoorbeeld ba voor bal of toe voor stoel. Soms kan het kind bepaalde klanken niet zeggen en vervangt het deze door een andere klank: bijv. de /k/ wordt een /t/. Ook kan er sprake zijn van een wisselend patroon van het vervangen en weglaten van klanken waardoor de verstaanbaarheid fors verminderd is. Tijdens de behandeling wordt eerst onderzoek gedaan naar welke klanken niet goed worden uitgesproken. Vervolgens zal bekeken worden welke behandeling het best bij uw kind past.

Stotteren

Stotteren is spraak die gekenmerkt wordt door veel voorkomende herhalingen of verlengingen van klanken, lettergrepen of woorden. Er kunnen ook veel pauzes en aarzelingen zijn. De verschijnselen komen veelvuldig en langdurig (langer dan drie maanden) voor en zijn zodanig ernstig dat het de vloeiendheid van de spraak duidelijk verstoort. Stotteren wordt wel vergeleken met een ijsberg: het openlijk stotteren met blokkades, herhalingen en ongewilde pauzes is het topje van de ijsberg, dat wat iedereen ziet en hoort. Maar daarnaast is er sprake van wat niet zichtbaar is: spreekangst, vermijden van woorden en minderwaardigheidsgevoelens. Tijdens de logopedische behandeling wordt onderzocht welke stottergedragingen voorkomen en wordt zo een totaalbeeld gemaakt van alle aspecten die bij het stotteren horen. Daarna wordt besloten of directe of indirecte therapie geïndiceerd is.

Afwijkende mondgewoonten

Onder verkeerde mondgewoonten wordt verstaan ademhalen door de mond in plaats van door de neus, verkeerde manier van slikken. Hierbij wordt de tong krachtig tegen de tanden geduwd met als gevolg dat de tanden weggedrukt worden naar voren en opzij en een open beet of overbeet kan ontstaan. Er kan ook een verkeerde manier van spreken zijn bijv. als de tong gewend is om steeds tegen de tanden te duwen of er tussendoor te komen. Soms is dit goed hoorbaar, bijvoorbeeld bij slissen. Tijdens de behandeling wordt onderzoek gedaan naar de afwijkende mondgewoonten en daarna wordt de meest passende behandeling gestart (OMFT).

Stemproblemen

Ook kinderen hebben soms stemproblemen, zoals heesheid, stembandknobbeltjes of soms helemaal niet meer kunnen spreken. Meestal bent u eerst met uw kind naar de KNO-arts verwezen, die dan vaak logopedie adviseert. De behandeling is erop gericht om het kind in te laten zien welk stemgebruik schadelijk is en hoe het dan op een andere manier de stem zou kunnen gebruiken, om problemen zoveel mogelijk te voorkomen en te behandelen.

Volwassenen

Afasie

Na een beroerte of ander hersenletsel kan er sprake zijn van afasie. Hierdoor kunt u woordvindingsproblemen hebben of taal niet meer goed begrijpen. Logopedie biedt oefeningen om aan deze taalproblemen te werken. Er wordt een behandelplan in overleg met u opgesteld. Daarnaast kunnen u en eventueel uw partner begeleiding krijgen bij het leren omgaan met de beperkingen die u ervaart in de communicatie met uw partner of familie en vrienden. Ook als u niet langer in aanmerking komt voor revalidatie en nog problemen ervaart in de dagelijkse communicatie, kunt in de praktijk terecht. Sinds 15 januari 2015 ben ik geregistreerd afasietherapeut. Hierdoor kan een afasiebehandeling 1 uur duren.

Dysartrie

Na een beroerte, bij een progressieve neurologische ziekte (MS, Parkinson, ALS, Cerebellaire Ataxie) of bij een operatie in het mond- of keelgebied kunt u dysartrie of anderszins problemen met de mondmotoriek ervaren. Het kan zijn dat u niet meer verstaanbaar kunt spreken of dat u de mond niet goed meer kunt openen en sluiten. U kunt last hebben van speekselverlies. Mondmotorische oefeningen en articulatieoefeningen kunnen u helpen om aan deze problemen te werken. Daarnaast kunt u  begeleiding krijgen bij het leren omgaan met de beperkingen die u ervaart in de dagelijkse communicatie.

Slikproblemen

Na een beroerte, bij een progressieve neurologische ziekte (MS, Parkinson, ALS, Cerebellaire Ataxie) of een operatie in het mond- of keelgebied kunt u slikproblemen hebben. Vaak is het nodig dat u (tijdelijk) op een andere wijze moet gaan eten en/of drinken. U krijgt hiervoor advies van de logopedist. Dat kan uw houding betreffen, of het gebruik van aangepaste bekers of dat (al dan niet tijdelijk) bijvoorbeeld uw drinken verdikt moet worden of uw eten gemalen. Ook is het vaak mogelijk om door oefeningen het slikken te verbeteren. 

Stem- en ademproblemen

Als u last heeft van langdurige heesheid, pijn en/of vermoeidheid bij het spreken of zelfs momenten hebben dat spreken niet meer mogelijk is, dan is logopedische behandeling aangewezen. Het kan zijn dat de KNO-arts u heeft verwezen. De oorzaken kunnen o.a. zijn: overbelasting, verkeerde spreek- of zangtechniek, stemmisbruik, stembandknobbeltjes etc. Dit kan zijn ontstaan door langdurig en/of verkeerd stemgebruik, bijvoorbeeld als u docent bent of als u veel en graag zingt. De logopedist onderzoekt uw spreektechniek en werkt met u aan optimalisering daarvan. Ook andere mogelijke stemproblemen, zoals stembandverlamming, kan in de praktijk behandeld worden.

Als u ademproblemen heeft zoals bijvoorbeeld hyperventilatie, kunt u bij de logopedist werken aan verbetering van de ademtechniek, zodat u controle kunt krijgen over uw ademhaling.